Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ:

СЕРІЯ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15519-4091ПР від 07.07.2009

Затверджено як фахове видання категорії «Б» економічні науки (спеціальності 051, 072, 073, 075, 076, 232, 242, 281, 292) (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

 

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися такими назвами: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми; цілі статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.

Стаття подається українською мовою або перекладається редакцією за додаткову оплату. Стаття повинна бути набрана на листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє,  праве та ліве поле – 2 см.

Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається ВЕЛИКИМИ літерами шрифтом Агіаl розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Ініціали та прізвища авторів; найменування статті; анотації; ключові слова подаються двома мовами: українською та англійською.

Крім того, анотація англійською мовою повинна бути розширеною – до 500 слів.

Анотація та ключові слова розміщується на 1 см. нижче найменування статті, виконуються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче ключових слів, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список бібліографічного опису (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на використані літературні джерела є обов’язковими. Література подається у порядку цитування.

References - латинізований список літератури за міжнародними правилами бібліопису. Інструкція зі створення латинізованого списку (https://library.tntu.edu.ua/visnyk/latynizovana-bibliohrafija/), через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Збірник дотримується політики відкритого доступу. На сайті відображаються усі статті, які представлені в друкованому варіанті збірника.

За публікацію статті учасником сплачується внесок у розрахунку 75 грн. за сторінку (для одноосібних статей докторів наук публікація безкоштовна, відшкодовується лише придбання збірника в розмірі 120 грн.; для працівників Луцького НТУ – оплата у розмірі 50 % вартості). Для присвоєння DOI – додаткова оплата 65 грн. (можна робити оплату одним рахунком). Банківські реквізити для перерахування коштів, щодо публікацій до збірників наукових праць:

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет

Код ЄДРОУ 05477296

ДКСУ у м. Київ МФО 820172

UA55 820172 0 3132 0 1 001 2 01 017820

Призначення: за публікацію в збірнику «Регіональна економіка»         

 

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати не пізніше 25 жовтня 2022 року:

 

Періодичність: 1 випуск в рік.

 

Адреса редакції: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, Луцький національний технічний університет, кафедра підприємництва, торгівлі та логістики, тел. +380507592906, e-mail: ep@lntu.edu.ua, e-region@lutsk-ntu.com.ua

http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/

 

Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Установа

 

Телефон: 

 

- мобільний

 

e-mail

 

Адреса (для пересилки збірника).

Оплата пересилки за рахунок отримувача

 

Назва статті

 

Номер відділення та адреса Нової пошти у Вашому місті