Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ:

СЕРІЯ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15519-4091ПР від 07.07.2009 р.

Затверджено як фахове видання категорії «Б» економічні науки (спеціальності 051, 072, 073, 075, 076, 232, 242, 281, 292) (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

ISSN 2707-6296 (Print), 2707-630X (Online)

 

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися. Стаття повинна висвітлювати актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.

Стаття може бути написана українською, англійською, польською мовами. До друку приймаються тільки статті з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не більше 25 %, що повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела (Порядок проведення інструментальної перевірки на плагіат).

Система відбору матеріалів поданих для друку в збірнику наукових праць побудована на принципі подвійного конфіденційного експертного оцінювання. Анонімність рецензентів та авторів робіт дозволяє забезпечити об’єктивність відбору наукового матеріалу. Визначальними критеріями для здійснення відбору є оригінальність наукових ідей та пропозицій, новаторство наукового підходу, значимість наукових результатів у своїй науковій галузі, теоретична основа статті, якість і повнота огляду наявних досліджень і публікацій, чіткість викладу, методологія дослідження, грамотність та дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам збірника відповідно до сфери їх наукових інтересів.

Подані для публікації статті проходять перевірку на наявність плагіату за допомогою використання програми Unicheck.

Поетапність проходження статей:

 • перевірка на відповідність тематиці збірника та вимогам до оформлення;
 • перевірка на наявність плагіату;
 • конфіденційне рецензування. За підсумками рецензії рецензент може дати рекомендацію опублікування статті, відправити на доопрацювання (з повторною рецензією або без неї), відмовити у публікації через значні недоліки матеріалів (з правом повторної подачі або без неї);
 • після підтвердження, що стаття прийнята до друку, автору повідомляються реквізити для оплати.

Загальні вимоги.

Виклад наукового матеріалу повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» ключові розділи статей слід розпочинати такими назвами: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми; цілі статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.

Стаття для друку повинна бути подана на листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє,  праве та ліве поле – 2 см.

Шапку статті набирають в такому порядку: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації, електронна адреса, - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається ВЕЛИКИМИ літерами шрифтом Агіаl розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Інформація про авторів (українська та англійська мова):

 1. Ім'я та прізвище (повністю).
 2. Приналежність.
 3. Країна.
 4. Вчений ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Електронна пошта.
 7. ORCID

Ініціали та прізвища авторів; найменування статті; анотації; ключові слова подаються двома мовами: українською та англійською.

Крім того, анотація англійською мовою повинна бути розширеною – до 500 слів.

Анотація та ключові слова розміщується на 1 см нижче найменування статті, виконуються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче ключових слів, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

Посилання мають бути сформовані відповідно до міжнародних бібліографічних стандартів APA. Посилання на використані джерела є обов’язковими.

Правильне посилання в тексті статті на джерело, зазначене в списку джерел наприкінці статті, має бути таким:

 • для роботи одного автора – (Адамс, 2006);
 • для роботи двох авторів – (Адамс і Браун, 2006);
 • для робіт кількох авторів – (Адамс та ін., 2006).

Список бібліографічного опису (наявність якого є обов’язковою) подається в кінці рукопису згідно до вимог (див. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Порядкова нумерація джерел здійснюється в послідовності до їх цитування в тексті статті.

Додатково слід навести список використаних джерел латиницею згідно міжнародних правил цитування та транслітерації (References). Транслітерація здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Для цих цілей можна скористатися послугами веб-сервісів (наприклад, https://www.grafiati.com/uk/transliteration/). Англомовні джерела не підлягають транслітерації, але розділові знаки використовуються аналогічні транслітерованим. Так,  розділові знаки (/ // – ) замінюємо на коми (,) а (« ») замінюємо на (“”). Позначки томів (Т) замінюємо (Vol.), а номерів (№) – на (No). Позначення кількості сторінок (с.) замінюємо на (p.). Авторів публікації зазначають на початку включно всіх. Наприкінці слід вказати мову джерела, яке транслітеруємо – наприклад, [in Ukrainian], [in Polish] (для англомовних джерел цього не слід робити).

Бібліографічні описи оформляються набираються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним  міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Збірник наукових праць дотримується політики відкритого доступу. На сайті відображаються усі статті, які представлені в друкованому варіанті збірника.

За публікацію статті сплачується внесок у розрахунку 80 грн. за сторінку (для одноосібних статей докторів наук та англомовні публікації є безкоштовні, відшкодовується лише придбання збірника в розмірі 160 грн та оплата DOI; для працівників ЛНТУ – знижка в розмірі 50 % вартості. Для присвоєння DOI здійснюється додаткова оплата в розмірі 65 грн (можна здійснювати оплату одним рахунком).

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати не пізніше  25 листопада 2023 року.

Банківські реквізити для перерахування коштів, щодо публікацій до збірників наукових праць:

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Луцький національний технічний університет

Код ЄДРОУ 05477296

ДКСУ у м. Київ МФО 820172

UA55 820172 0 3132 0 1 001 2 01 017820

Призначення: за публікацію в збірнику «Регіональна економіка»         

 

 

Періодичність: 1 випуск в рік.

 

Адреса редакції: 43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75, Луцький національний технічний університет, кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

e-mail: e-region@lutsk-ntu.com.ua

http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/

 

Заявка

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Установа

 

Телефон: 

 

- мобільний

 

e-mail

 

Адреса (для пересилки збірника) Оплата за рахунок отримувача

 

Назва статті

 

Номер відділення та адреса Нової пошти у Вашому місті