Керівництво для авторів

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

до збірника наукових праць Економічні науки:

Серія «Регіональна економіка»

До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.

Відповідно до Постанови від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» розділи статей повинні розпочинатися наступними назвами: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми; цілі статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки.

Стаття подається українською мовою або перекладається редакцією за додаткову оплату. Стаття повинна бути набрана на листах формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 4 і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє,  праве та ліве поле – 2 см.

Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається ВЕЛИКИМИ літерами шрифтом Агіаl розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Ініціали та прізвища авторів; найменування статті; анотації; ключові слова подаються трьома мовами: українською, російською та англійською.

Крім того, анотація англійською мовою повинна бути розширеною – до 500 слів.

Анотація та ключові слова розміщується на 1 см. нижче найменування статті, виконуються шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче ключових слів, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині (обов’язковим є дотримання встановлених вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Вимоги щодо оформлення літератури додаються окремим файлом

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

За публікацію статті учасником сплачується внесок у розрахунку 50 грн. за сторінку (для одноосібних статей докторів наук публікація безкоштовна; для працівників Луцького НТУ та членів економосвіти – оплата у розмірі 50 % вартості).