Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка»"

DOI: 10.36910/e-region.lutsk-ntu.com.ua

http://e-region.lutsk-ntu.com.ua

Затверджено як фахове видання категорії «Б» економічні науки (спеціальності 051, 072, 073, 075, 076, 232, 242, 281, 292)

 (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

Тематична спрямованість наукового фахового видання – спеціальності, за якими видання публікує наукові праці

051 Економіка

292 Міжнародні економічні відносини

072 Фінанси, банківська справа, страхування

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

232 Соціальне забезпечення

242 Туризм

 

ISSN 2707-6296 (Print), 2707-630X (Online)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15519-4091ПР від 07.07.2009

 

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bP04WPIAAAAJ

Наукова періодика України (НБУ ім. Вернадського): http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672841:%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%B5%D0%BA. 

 

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Кривов’язюк І.В., к.е.н., професор

Адреса редакції: вул. Львівська. 75, м. Луцьк, 43018

 Тел.: (0332) 78-99-52

 E-mail: e-region@lutsk-ntu.com.ua