Етичні норми

У своїй діяльності редакція збірника наукових праць Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

 • на підставі єдиного підходу до експертиз редакція збірника несе повну відповідальність за зміст і якість опублікованого матеріалу;
 • рішення про прийняття статей до публікації ґрунтується: на оригінальності тексту, наукової актуальності і новизни матеріалу, достовірності статистичних даних і результатів проведених досліджень, відповідності статті профілю збірника і на підставі об'єктивних доказів;
 • редакція несе повну відповідальність і наділена повноваженнями відхиляти або приймати статті до публікації і не повинна мати конфлікту інтересів з матеріалами, які відхиляються або приймаються до публікації;
 • редакція має бути переконана, що опубліковані в збірнику науково-дослідні матеріали відповідають міжнародно визнаним етичним нормам;
 • редакція проводить постійний моніторинг дотримання співробітниками збірника, рецензентами і авторами норм видавничої етики, критеріїв відбору статей;
 • забезпечує конфіденційність поданих до редакції матеріалів до моменту прийняття їх до опублікування;
 • редакція проводить постійну роботу з удосконалення діяльності збірника;
 • редакція готова опублікувати коригування текстів і пояснення до них, а також спростування і вибачення в разі потреби;
 • редакція забезпечує анонімність рецензентів і незалежність якості публікації від комерційних інтересів, прагне до того, щоб реклама, передрук чи  інші комерційні інтереси не впливали на рішення редакції.

Принципи, якими повинен керуватися автор статті

Автор має усвідомлювати відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження, дотримуючись таких принципів:

 • представляти в редакцію оригінальні твори, уникаючи несумлінного цитування, помилкових даних і паралельних публікацій в інших виданнях;
 • дотримуватися загальноприйнятих стандартів наукової звітності;
 • забезпечувати доступ до отриманих ними даними і підтверджувати джерела своїх даних. Цитати мають бути належним чином оформлені. Обов’язково слід висвітлити внесок інших учених у досліджуване питання та послатися на них;
 • не створювати ситуації конфлікту інтересів та при необхідності виправляти помилки і допущені неточності в публікованих роботах;
 • автори мають дотримуватися загальних вимог, що пред'являються редакцією до оформлення публікацій, до їх відповідності міжнародним видавничим стандартам;
 • в разі виявлення в публікації некоректних, хибних положень або перекручених даних, автор має оперативно усунути ці порушення та повідомити про це редакцію в установленому порядку;
 • автори мають право оскаржити рішення редакції в разі відмови в опублікуванні представленого матеріалу.

Етичні принципи в діяльності рецензента

  • виносити справедливі та неупереджені рішення, які не залежать від комерційних інтересів, і організовувати процес об'єктивного рецензування;
  • дотримуватися термінів рецензування статей;
  • забезпечувати конфіденційність відгуків на статті;
  • рецензенти несуть відповідальність за рецензовані ними матеріали, що публікується в збірнику;
  • рецензенти формулюють відгук об'єктивно і неупереджено, при необхідності підтверджуючи свою думку посиланням на джерело. Персональна критика автора неприпустима;
  • в разі виявлення рецензентом некоректних, хибних положень або перекручених даних він доносить це до відома автора для того, щоб той усунув виявлені порушення і повідомив про це в редакцію збірника в установленому порядку;
  • рецензенти забезпечують поінформованість через редакцію авторів про вимоги до досліджень, представлених для публікації;
  • рецензенти постійно контактують через редакцію з авторами з питань актуальності публікованих матеріалів, достовірності і оригінальності представлених даних;
  • якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінювання рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором, слід повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у збірнику наукових праць Економічні науки. Серія «Регіональна економіка».