ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Ключові слова: регіон,, інноваційний розвиток,, індекс знань,, людський розвиток

Анотація

В статті відзначено, що регіони України мають свої особливості в соціально-економічному розвитку. Показана необхідність розробки підходу до управління людським капіталом в регіоні, здатного враховувати особливості економіки регіону, метою якого є розвиток необхідного рівня людського капіталу для потреб інноваційної економіки.

Вивчення досвіду сучасних лідерів інновацій показало, що в Україні рівень сприйняття людиною і суспільством в цілому інноваційних перетворень в економіці є недостатнім. Вважаємо необхідним управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону розглядати нерозривно на мікро- і мезорівнях.

Світовим банком у 2004 році запропонований Індекс знань (IЗ), який вимірює здатність країни створювати, приймати і поширювати знання і є показником загального потенціалу розвитку знань в тій чи іншій країні. Наведено складові субіндекси індексу знань і на основі індикаторів за 2019 рік виявлено місце України в розвитку економіки знань.

Удосконалено порядок розрахунку «Індексу знань», який дозволяє враховувати регіональні особливості кадрового науково-дослідного потенціалу регіону та вкладу регіону в інноваційний розвиток економіки України. Запропоновано механізм впровадження моделі управління людським капіталом в інтересах інноваційного розвитку регіону

Опубліковано
2022-12-29